""){ $sql="select * from $TableName where `id`=$cid"; }else { $sql="select * from $TableName order by station desc,id desc"; } $rs=mysql_query($sql); $rec=mysql_fetch_array($rs); ?> <?=$rec["title"]?> " /> " />
 
 

ڣƪ
ƪ